A.Aylin Can

A.Aylin Can

Marmara Üniversitesi

H-index: 8

Asia-Turkey

About A.Aylin Can

A.Aylin Can, With an exceptional h-index of 8 and a recent h-index of 7 (since 2020), a distinguished researcher at Marmara Üniversitesi, specializes in the field of müzik eğitimi, çalgı eğitimi, uzaktan eğitim, topluma hizmet.

His recent articles reflect a diverse array of research interests and contributions to the field:

A study on educational software development through gamification in guitar education

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇALGI PERFORMANSI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (KLASİK GİTAR ÖRNEĞİ)

MOBİL ÖĞRENME ve TERS YÜZ EDİLMİŞ SINIF MODELLERİNİN MÜZİK ve ÇALGI EĞİTİMİNDE KULLANIMI

Müzik öğretmenlerinin müzik performans kaygılarının ve iş doyumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

A Study on Developing an Achievement Test for Fine Arts High School Guitar Lessons

Analysis of academic studies on mobile technologies in the field of music education in Turkey

Müzik öğretmeni adaylarının duygusal zekâ ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi

Müzik Öğretmeni Adaylarının Duygusal Zekâ ve_x000D_ Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi

A.Aylin Can Information

University

Marmara Üniversitesi

Position

___

Citations(all)

164

Citations(since 2020)

118

Cited By

57

hIndex(all)

8

hIndex(since 2020)

7

i10Index(all)

7

i10Index(since 2020)

4

Email

University Profile Page

Marmara Üniversitesi

A.Aylin Can Skills & Research Interests

müzik eğitimi

çalgı eğitimi

uzaktan eğitim

topluma hizmet

Top articles of A.Aylin Can

A study on educational software development through gamification in guitar education

Authors

ARAS Tuncay,Ajda Aylin Can

Journal

Turkish Journal of Education

Published Date

2023/1/1

This study aims to develop educational software for the instrument (guitar) training course through gamification. The study was carried out by basing on the design and development research method and the processes included in the analysis, design, development, implementation, and evaluation phases of the method are considered as the sub-problems of the study. In each phase, interview techniques were used and the participants were determined according to the requirements of the phases. The results reveal that students find the education with traditional methods in instrument education boring and therefore their motivation is low. As a result of the studies carried out to offer solutions to the existing problems related to motivation in instrument (guitar) education, a mobile application called Gitarist was developed and the application was revealed as a product. In the implementation phase, it was concluded that the application developed through gamification techniques had motivation-enhancing effects on students. In line with the results, some suggestions were made for technology-supported studies to be carried out in the future.As a result of the studies carried out in line with the requirements of the analysis, design, development, implementation, and evaluation phases, the final version of the mobile application called Gitarist was formed and the application was revealed as a product.

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇALGI PERFORMANSI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (KLASİK GİTAR ÖRNEĞİ)

Authors

Özcan Ak,Ajda Aylin Can,Muhittin Özdemir

Journal

Trakya Eğitim Dergisi

Published Date

2022

Bu araştırmada, müzik öğretmenliği bireysel çalgı eğitimi dersi kapsamında gerçekleştirilen klasik gitar eğitiminde, öğrencilerin klasik gitar performansı öz-yeterlik inançları cinsiyet, mezun oldukları lise türü, öğrenim gördükleri üniversite, devam etmekte oldukları sınıf, klasik gitara başlama yaşları ve günlük klasik gitar çalışma süresi değişkenleri açısından incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017- 2018 eğitim-öğretim yılında, Marmara Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Harran Üniversitesi’nin Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı lisans programlarında öğrenim gören birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf klasik gitar öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya toplam 80 klasik gitar öğrencisi katılmıştır. Araştırma, öğrencilerin özyeterlik inanç durumlarının ortaya konması amacıyla tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir araştırmadır. Araştırmada, klasik gitar öğrencilerinin demografik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu ile birlikte, klasik gitar performansı öz-yeterlik inanç düzeylerini saptamak için Girgin (2015) tarafından geliştirilen Çalgı Performansı Öz-yeterlik İnancı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre, klasik gitar öğrencilerin klasik gitar performansı öz-yeterlik inançlarının cinsiyet, öğrenim gördükleri üniversite, devam etmekte oldukları sınıf, klasik gitara başlama yaşı ve günlük klasik gitar çalışma süresi değişkenlerine göre anlamlı düzeyde fark olduğu, mezun oldukları lise türü değişkenine göre istatistiksel olarak …

MOBİL ÖĞRENME ve TERS YÜZ EDİLMİŞ SINIF MODELLERİNİN MÜZİK ve ÇALGI EĞİTİMİNDE KULLANIMI

Authors

Kutbettin KUYUMCU -A. Aylin CAN -Ümit Kubilay CAN

Journal

The Journal of Academic Social Science

Published Date

2022

Bu araştırmanın ana amacı mobil öğrenme ve ters yüz edilmiş sınıf modellerinin müzik eğitimi ve onun önemli bir boyutu olan çalgı eğitiminde kullanımına ilişkin bulgu ve düşüncelerin ortaya konulması ve değerlendirilmesidir. Bu genel amaç kapsamında araştırmanın alt amaçlarına yönelik cevaplar aranmıştır. Bu araştırmada tarama modellerinden literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada mobil öğrenme ve ters yüz öğrenme modellerine yönelik öncelikle kapsamlı bir literatür taraması yapılmış, daha sonra elde edilen veriler incelenerek değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda görsel ve işitsel teknolojilerin müzik ve çalgı eğitimindeki önemi dikkate alındığında, özellikle teknolojiye dayalı mobil öğrenme ve ters yüz öğrenme modellerinden yararlanmanın, müzik öğrencilerinin müziksel davranış edinimini hızlandıracağı vurgulanmıştır. Ayrıca yapılan literatür taraması sonucunda mobil öğrenme ve ters …

Müzik öğretmenlerinin müzik performans kaygılarının ve iş doyumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Authors

Fatih Atayeter,AJDA Can

Journal

Turkish Studies-Educational Sciences

Published Date

2022

Bu araştırmanın amacı, müzik öğretmenlerinin müzik performans kaygıları ile iş doyumlarını incelemek ve varsa çeşitli değişkenlere göre aralarında bir ilişki olup olmadığını ortaya koymaktır. Araştırmaya, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Ağrı İlinde görev yapan ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında çalışan 101 müzik öğretmeni katılmıştır. Araştırmaya katılan müzik öğretmenlerinin, müzik performans kaygılarının ölçülmesi amacıyla, Tokinan (2013) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan “Müzik Performans Kaygı Ölçeği” ve iş doyumu düzeylerinin belirlenmesi amacıyla ise Baycan (1985) tarafından Türkçeye uyarlanan “Minnesota İş Doyumu Ölçeği” kullanılmıştır. Öğretmenlerin, demografik verilerinin toplanması amacıyla ise araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu”ndan yararlanılmıştır. Araştırmada verilerin çözümlenmesi SPSS 23.0 istatistik paket programı kullanılarak yapılmıştır. Bulguların elde edilmesinde bağımsız/ilişkisiz gruplar t-testi, Kruskal-Wallis H testi, post-hoc Mann-Whitney U testi ve Pearson momentler çarpımı korelasyonu katsayıları kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlarda, araştırmaya katılan müzik öğretmenlerinin, müzik performans kaygılarının düşük seviyede olduğu görülmüştür. Cinsiyet değişkenine göre, kadın müzik öğretmenlerinin kaygı puanlarının, erkek müzik öğretmenlerine oranla daha yüksek olduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılan müzik öğretmenlerinin iş doyumu düzeylerinin orta seviyede olduğu, mezun olunan lise değişkenine göre elde edilen bulgularda ise düz liselerden mezun olan müzik öğretmenlerinin iş doyumu düzeylerinin, güzel sanatlar ve spor liselerinden mezun olanlara göre …

A Study on Developing an Achievement Test for Fine Arts High School Guitar Lessons

Authors

Okan Yungul,Ajda Aylin CAN

Journal

Kastamonu Eğitim Dergisi

Published Date

2021/12/12

Purpose This study aims to develop achievement tests for 9th, 10th, 11th and 12th-grade guitar lessons with high validity and reliability, which can be used in guitar education in music departments of Fine Arts High Schools. Design/Methodology/Approach In this study, which was carried out using the survey design, one of the quantitative research methods, the units, subjects and outcomes of the guitar lessons in the curriculum of the Fine Arts High School where this study was carried out were examined along with the lectures and textbooks, and four different achievement tests were developed for each grade. The achievement test for 9th graders consisted of 40 items, while the 10th, 11th and 12th had 35 items. Expert opinions were taken for the design, scope and structure validity of the prepared tests and corrections were made in the test items in line with the feedback from the experts. The tests were applied with 79 guitar students studying at seven different Fine Arts High Schools in 2016-2017. Findings The data collected due to the test application were analyzed. The achievement test of 9th grade, which initially consisted of 40 items, was finalized to have 28 items, the reliability coefficient was α = .912, the average item difficulty index was p= 0.59. The achievement test for the 10th-grade guitar lesson, which initially consisted of 35 items, was revised to have 19 items; in the end, the reliability coefficient was α = 879, the average item difficulty index was p= 0.55. The achievement test for the 11th-grade guitar lesson was prepared as 35 items, but the number of final items was 25, the reliability coefficient was α =.868, the average item difficulty …

Analysis of academic studies on mobile technologies in the field of music education in Turkey

Authors

Kutbettin Kuyumcu,Ajda Aylin Can,Umit Kubilay Can

Journal

Social Sciences

Published Date

2021

The problem of this study is determining what types of studies involving mobile technology in the field of music education are carried out in Turkey and the analysis of these studies. The main objective of the study is to evaluate the mobile technology studies conducted in the field of music education in Turkey. The data obtained in the study were visualised using tables and the answers to the research questions were sought. From the data obtained in the study, it was observed that there were no scientific publications about mobile technologies in the music field before 2004. In line with these findings, it can be said that the number of academic studies on mobile technologies in music education has increased gradually in recent years. It has been suggested to increase the number of these studies and to implement music education programmes where music education processes are carried out with modern learning models.

Müzik öğretmeni adaylarının duygusal zekâ ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi

Authors

Onur MERMER,Ajda Aylin CAN

Journal

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

Published Date

2020/10/10

Bu araştırmada, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin duygusal zekâ (DZ) ve eleştirel düşünme eğilimleri (EDE) ile alt boyutları arasındaki ilişki incelenmiştir. Tarama modelli olan bu araştırma, 6 farklı üniversiteden rastgele seçilmiş Müzik Eğitimi Anabilim Dalı son sınıfta öğrenim gören toplam 204 öğrenci ile gerçekleşmiştir. Araştırmada DZ’ yi belirlemek amacıyla, Türkçeye uyarlamasını Saltukoğlu, Tatar ve Tok’un yaptığı 41 maddelik “Schutte Duygusal (Gözden Geçirilmiş) Zekâ Ölçeği”, EDE’ yi saptamak üzere, Türkçeye uyarlamasını Kökdemir’in yaptığı 51 maddelik “California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği”, demografik özellikleri belirlemek üzere araştırmacı tarafından yapılan 10 maddelik “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Veri analizinde, frekans, yüzde dağılım, t-testi, Mann-Whitney U testi, post-hoc Scheffe testi, post-hoc Mann-Whitney U testi, Pearson Korelasyon Katsayısı değerleri alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre, genel EDE düzeyi ile genel DZ düzeyi arasında “orta” güçlükte, anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır. Müzik öğretmeni adaylarının, EDE düzeyleri ile ilgili demografik özelliklerinin öğrencilerin yaşı, mezun oldukları lise ve DZ ile ilgili bilgi düzeyi açısından anlamlı farklılaşmaya neden olduğu, cinsiyet açısından ise kısmen veya tamamen anlamlı bir farklılaşmaya neden olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Müzik Öğretmeni Adaylarının Duygusal Zekâ ve_x000D_ Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi

Authors

AJDA AYLİN CAN

Published Date

2020/10/8

Bu araştırmada, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin_x000D_ duygusal zekâ (DZ) ve eleştirel düşünme eğilimleri (EDE) ile alt_x000D_ boyutları arasındaki ilişki incelenmiştir. Tarama modelli olan bu_x000D_ araştırma, 6 farklı üniversiteden rastgele seçilmiş Müzik Eğitimi_x000D_ Anabilim Dalı son sınıfta öğrenim gören toplam 204 öğrenci ile_x000D_ gerçekleşmiştir. Araştırmada DZ’yi belirlemek amacıyla, _x000D_ Türkçeye uyarlamasını Saltukoğlu, Tatar ve Tok’un yaptığı 41_x000D_ maddelik “Schutte Duygusal (Gözden Geçirilmiş) Zekâ Ölçeği”, _x000D_ EDE’yi saptamak üzere, Türkçeye uyarlamasını Kökdemir’in_x000D_ yaptığı 51 maddelik “California Eleştirel Düşünme Eğilimi_x000D_ Ölçeği”, demografik özellikleri belirlemek üzere araştırmacı_x000D_ tarafından yapılan 10 maddelik “Kişisel Bilgi Formu” _x000D_ kullanılmıştır. Veri analizinde, frekans, yüzde dağılım, t-testi, _x000D_ Mann-Whitney U testi, post-hoc Scheffe testi, post-hoc MannWhitney U testi, Pearson Korelasyon Katsayısı değerleri_x000D_ alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre, genel EDE düzeyi ile genel_x000D_ DZ düzeyi arasında “orta” güçlükte, anlamlı ve pozitif bir ilişki_x000D_ olduğu saptanmıştır. Müzik öğretmeni adaylarının, EDE_x000D_ düzeyleri ile ilgili demografik özelliklerinin öğrencilerin yaşı, _x000D_ mezun oldukları lise ve DZ ile ilgili bilgi düzeyi açısından anlamlı_x000D_ farklılaşmaya neden olduğu, cinsiyet açısından ise kısmen veya_x000D_ tamamen anlamlı bir farklılaşmaya neden olmadığı sonucuna_x000D_ ulaşılmıştır.

The effect of music education on the social values of preschool children

Authors

Erhan Öztürk,Ajda Aylin Can

Journal

Cypriot Journal of Educational Sciences

Published Date

2020

This study aims to explore the effect of music education on the acquisition of social values by preschool children. In this study, a quasi-experimental pattern model with the pretest-posttest control group is employed. The Preschool Social Values Scale is used for collecting the data. The participants of this study are 26 preschool children (the experimental and control groups contain 13 children each). Whilst the experimental group underwent 30 minutes of music training twice a week for 10 weeks, the control group pursued their preschool education. Music education with the experimental group consists of activities, where students are active and experience music. Songs containing social values were taught to children in the unity of play music and movement. At the end of the study, the scores related to the social values of the experimental group improved as compared to that of the control group. No meaningful difference was detected between the posttest and follow-up test social

See List of Professors in A.Aylin Can University(Marmara Üniversitesi)

A.Aylin Can FAQs

What is A.Aylin Can's h-index at Marmara Üniversitesi?

The h-index of A.Aylin Can has been 7 since 2020 and 8 in total.

What are A.Aylin Can's top articles?

The articles with the titles of

A study on educational software development through gamification in guitar education

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇALGI PERFORMANSI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (KLASİK GİTAR ÖRNEĞİ)

MOBİL ÖĞRENME ve TERS YÜZ EDİLMİŞ SINIF MODELLERİNİN MÜZİK ve ÇALGI EĞİTİMİNDE KULLANIMI

Müzik öğretmenlerinin müzik performans kaygılarının ve iş doyumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

A Study on Developing an Achievement Test for Fine Arts High School Guitar Lessons

Analysis of academic studies on mobile technologies in the field of music education in Turkey

Müzik öğretmeni adaylarının duygusal zekâ ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi

Müzik Öğretmeni Adaylarının Duygusal Zekâ ve_x000D_ Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi

...

are the top articles of A.Aylin Can at Marmara Üniversitesi.

What are A.Aylin Can's research interests?

The research interests of A.Aylin Can are: müzik eğitimi, çalgı eğitimi, uzaktan eğitim, topluma hizmet

What is A.Aylin Can's total number of citations?

A.Aylin Can has 164 citations in total.

    academic-engine

    Useful Links