List of Professors of Changzhou University

You can explore this through Changzhou University professors and choose the professor you want to contact.

H-index: 58
bocheng bao

bocheng bao

Changzhou University

H-index: 47
Chen mo

Chen mo

Changzhou University

H-index: 33
Jiangtao Sun

Jiangtao Sun

Changzhou University

H-index: 32
Hongjun Yang

Hongjun Yang

Changzhou University

H-index: 29
Juan Xu

Juan Xu

Changzhou University

H-index: 29
Jianyu Cao

Jianyu Cao

Changzhou University

H-index: 28
Hui Liu (刘辉)

Hui Liu (刘辉)

Changzhou University

H-index: 28
Bin Tang

Bin Tang

Changzhou University

H-index: 26
Wenzhong Ma

Wenzhong Ma

Changzhou University

H-index: 24
biao yang

biao yang

Changzhou University

H-index: 23
Pengju Jiang

Pengju Jiang

Changzhou University

H-index: 19
Xue Xiaoqiang

Xue Xiaoqiang

Changzhou University

H-index: 18
Rong Yang 杨荣

Rong Yang 杨荣

Changzhou University

H-index: 14
Jian Peng

Jian Peng

Changzhou University

H-index: 14
Chao Zhou

Chao Zhou

Changzhou University

H-index: 14
Xi Zhang

Xi Zhang

Changzhou University

H-index: 13
Yi Liu

Yi Liu

Changzhou University

H-index: 13
Xiang Wang

Xiang Wang

Changzhou University

H-index: 13
Lin Liu

Lin Liu

Changzhou University

H-index: 12
Zhiguo Zhang

Zhiguo Zhang

Changzhou University

H-index: 12
Zheng Cao

Zheng Cao

Changzhou University

H-index: 12
Zhengwei Zhou

Zhengwei Zhou

Changzhou University

H-index: 11
Kang Liang

Kang Liang

Changzhou University

H-index: 11
Baozhu Yang

Baozhu Yang

Changzhou University

H-index: 9
chunling chen

chunling chen

Changzhou University